Univerzita Komenského v Bratislave

 

Organizácia / Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje Web / E-mail
Akademická knižnica Univerzity Komenského Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 818 06 www.uniba.sk/kniznica
PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 02 / 59 24 4447 daniela.gondova@uniba.sk
PhDr. Daniela Gondová, garantka EPC 02 / 59 24 4447 daniela.gondova@uniba.sk
Mgr. Jana Ilavská, garantka EPC 02 / 59 24 4937 jana.ilavska@uniba.sk
Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bartókova 8, Bratislava, 811 02 www.fevth.uniba.sk/kniznica
Mgr. Terézia Juríková, vedúca knižnice 02 / 20 66 7150 terezia.jurikova@uniba.sk
Mgr. Marek Neština, PhD., spracovateľ EPC   nestina@fevth.uniba.sk
Knižnica Fakulty managementu Odbojárov 10, Bratislava 25, 820 05 www.fm.uniba.sk/kniznica
Mgr. Ján Badura, riaditeľ knižnice 02 / 50 11 76 23 jan.badura@fm.uniba.sk
Mgr. Ján Badura, spracovateľ EPC 02 / 50 11 76 23 jan.badura@fm.uniba.sk
Knižničné a edičné centrum FMFI Mlynská dolina, Bratislava 4, 842 48 www.fmph.uniba.sk/kniznica
Mgr. Adriana Gersová, riaditeľka knižnice 02 / 60 29 5195 adriana.gersova@fmph.uniba.sk
PhDr. Klaudia Bokesová, spracovateľka EPC 02 / 60 29 5459 klaudia.bokesova@fmph.uniba.sk
Ing. Judita Berezňáková, spracovateľka EPC 02 / 60 29 5821 judita.bereznakova@fmph.uniba.sk
Knižnica Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Mlynské luhy 4, Bratislava, 821 05 www.fses.uniba.sk/kniznica
Ing. Jozef Trenčan, vedúci knižnice 02 / 20 66 9811 jozef.trencan@fses.uniba.sk, kniznica@fses.uniba.sk
Beáta Jančušová, spracovateľka EPC 02 / 20 66 9843 beata.jancusova@fses.uniba.sk
Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu UK Nábr.arm.gen. L.Svobodu 9, Bratislava, 814 69 www.fsport.uniba.sk/kniznica
Mgr. Ľubica Grebečiová, riaditeľka knižnice 02 / 20 66 9921 grebeciova@fsport.uniba.sk
Mgr. Ľubica Grebečiová, garantka EPC 02 / 20 66 9921 grebeciova@fsport.uniba.sk
Daniela Stehlíková, spracovateľka EPC 02 / 20 66 9920 daniela.stehlíkova@fsport.uniba.sk
Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK Kalinčiakova 8, Bratislava, 832 32 www.fpharm.uniba.sk/kniznica
PhDr. Mária Kadnárová, riaditeľka knižnice 02 / 50 11 7155 kadnarova@fpharm.uniba.sk
Eva Violová, spracovateľka EPC 02 / 50 11 7156 violova@fpharm.uniba.sk
Mgr. Zuzana Hlavenková, spracovateľka EPC 02 / 50 11 7157 hlavenkova@fpharm.uniba.sk
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK Gondova 2, Bratislava 814 99 www.uniba.sk/kniznica
PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 02 / 59 24 4447 daniela.gondova@uniba.sk
PhDr. Eva Petrovičová, spracovateľka EPC 02 / 59 24 4451 petrovicova@fphil.uniba.sk
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK Novomeského 7, Martin, 036 01 www.jfmed.uniba.sk/kniznica
Bc. Ivana Švrková, riaditeľka knižnice 043 / 263 3505 svrkova@jfmed.uniba.sk
Helena Pišteková, spracovateľka EPC 043 / 263 3506 pistekova@jfmed.uniba.sk
Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK Odborárske nám. 14, Bratislava, 813 72 www.fmed.uniba.sk/kniznica
PhDr. Miriam Pekníková, PhD., riaditeľka knižnice 02 / 59 35 7433 miriam.peknikova@fmed.uniba.sk
PhDr. Miriam Pekníková, PhD., garantka EPC 02 / 59 35 7433 miriam.peknikova@fmed.uniba.sk
Janka Riegerová, spracovateľka EPC 02 / 59 35 7443 jana.riegerova@fmed.uniba.sk
Michaela Šotníková, spracovateľka EPC 02 / 59 35 7694 michaela.sotnikova@fmed.uniba.sk
Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK Šoltésovej 4, Bratislava, 811 08 www.fedu.uniba.sk/kniznica
RNDr. Ľubica Vidličková, riaditeľka knižnice 02 / 50 22 2417 vidlickova@fedu.uniba.sk
Mgr. Katarína Janečková, spracovateľka EPC 02 / 50 22 2413 katarina.janeckova@fedu.uniba.sk
Knižnica Právnickej fakulty UK Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1, 810 00 www.flaw.uniba.sk/kniznica
PhDr. Zuzana Ocharovichová 02 / 90 12 9518 zuzana.ocharovichova@flaw.uniba.sk
Bc. Katarína Škorvagová, spracovateľka EPC 02 / 59 24 4409 katarina.skorvagova@flaw.uniba.sk
Martina Lysinová, spracovateľka EPC 02 / 90 12 9460 martina.lysinova@flaw.uniba.sk
Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK Mlynská dolina, Bratislava 4, 842 15 fns.uniba.sk/kniznica
PhDr. Miroslava Janetková, vedúca knižnice 02 / 60 29 6510 janetkova@fns.uniba.sk
PhDr. Miroslava Janetková, garant EPC 02 / 60 29 6510 janetkova@fns.uniba.sk
Elena Butková, spracovateľka EPC 02 / 60 29 6510 butkova@fns.uniba.sk
Eva Belicová, spracovateľka EPC 02 / 60 29 6510 belicova@fns.uniba.sk
Andrea Jakubová, spracovateľka EPC 02 / 60 29 6510 jakubova@fns.uniba.sk
Fakultná knižnica Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Kapitulská 26, Bratislava, 814 58 www.frcth.uniba.sk/kniznica
Mgr. Lujza Rochová, riaditeľka knižnice 02 / 32 77 7120 rochova@frcth.uniba.sk
Mgr. Lujza Rochová, spracovateľka EPC 02 / 32 77 7120 rochova@frcth.uniba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
PhDr. Daniela Gondová 02 / 901 314 47 daniela.gondova@uniba.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Lenka Duchoňová, PhD., spracovateľka

02 / 901 320 13

02 / 901 099 37

lenka.duchonova@uniba.sk