Univerzita Komenského v Bratislave

 

Organizácia / Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje Web / E-mail
Akademická knižnica Univerzity Komenského Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 814 99 vili.uniba.sk
Mgr. Jana Ilavská, PhD., riaditeľka knižnice 02 / 90 109 937 jana.ilavska@uniba.sk
Mgr. Jana Ilavská, PhD., garantka EPC 02 / 90 109 937 jana.ilavska@uniba.sk
Mgr. Veronika Gyalogová, garantka EPC 02 / 90 109 937 veronika.gyalogova@uniba.sk
Mgr. Michaela Melicherová, PhD., garantka EPC   michaela.melicherova@uniba.sk
Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bartókova 8, Bratislava, 811 02 www.fevth.uniba.sk/kniznica
Mgr. Patrícia Stanová, PhD., vedúca knižnice 02 / 20 667 150 stanova3@uniba.sk
Mgr. Marek Neština, PhD., spracovateľ EPC   nestina@fevth.uniba.sk
Knižnica Fakulty managementu Odbojárov 10, Bratislava 25, 820 05 www.fm.uniba.sk/kniznica
Mgr. Ján Badura, riaditeľ knižnice 02 / 90 212 117 badura1@uniba.sk
Mgr. Ján Badura, spracovateľ EPC 02 / 90 212 117 badura1@uniba.sk
Ing. Jana Masariková, spracovateľka EPC 02 / 90 212 115 masarikova12@uniba.sk
Soňa Kleinová, spracovateľka EPC 02 / 90 212 118 kleinova2@uniba.sk
Zuzana Horáčková, spracovateľka EPC 02 / 90 212 119 horackova1@uniba.sk
Knižničné a edičné centrum FMFI Mlynská dolina, Bratislava 4, 842 48 www.fmph.uniba.sk/kniznica
Mgr. Adriana Gersová, riaditeľka knižnice 02 / 60 295 195 adriana.gersova@fmph.uniba.sk
PhDr. Klaudia Bokesová, spracovateľka EPC 02 / 60 295 459 klaudia.bokesova@fmph.uniba.sk
Ing. Judita Berezňáková, spracovateľka EPC 02 / 60 295 821 judita.bereznakova@fmph.uniba.sk
Mgr. Michaela Melicherová, spracovateľka EPC 02 / 60 295 421 michaela.melicherova@uniba.sk
Mgr. Dajana Stančiaková, spracovateľka EPC 02/ 60 295 191 dajana.stanciakova@fmph.uniba.sk
Knižnica Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Mlynské luhy 4, Bratislava, 821 05 www.fses.uniba.sk/kniznica
Ing. Jozef Trenčan, vedúci knižnice 02 / 20 669 811 jozef.trencan@fses.uniba.sk
Beáta Jančušová, spracovateľka EPC 02 / 20 669 843 beata.jancusova@fses.uniba.sk
Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu UK Nábr.arm.gen. L.Svobodu 9, Bratislava, 814 69 www.fsport.uniba.sk/kniznica
Mgr. Ľubica Grebečiová, riaditeľka knižnice 02 / 20 669 921 grebeciova@fsport.uniba.sk
Mgr. Ľubica Grebečiová, spracovateľka EPC 02 / 20 669 921 grebeciova@fsport.uniba.sk
Daniela Stehlíková, spracovateľka EPC 02 / 20 669 920 daniela.stehlikova@fsport.uniba.sk
Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty UK Kalinčiakova 8, Bratislava, 832 32 www.fpharm.uniba.sk/kniznica
PhDr. Mária Kadnárová, riaditeľka knižnice 02 / 90 169 157 kadnarova1@uniba.sk
PhDr. Mária Kadnárová, spracovateľka EPC 02 / 90 169 157 kadnarova@fpharm.uniba.sk
Mgr. Zuzana Hlavenková, spracovateľka EPC 02 / 90 169 156 hlavenkova@fpharm.uniba.sk
Mgr. Karolína Belošičová, spracovateľka EPC 02 / 90 169 156 belosicova3@uniba.sk
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK Gondova 2, Bratislava 814 99 www.uniba.sk/kniznica
Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka knižnice 02 / 90 132 111 monika.lopusanova@uniba.sk
PhDr. Emília Lačná, spracovateľka EPC 02 / 90 132 048 emilia.lacna@uniba.sk
Mgr. Veronika Gyalogová, spracovateľka EPC 02 / 90 109 937 veronika.gyalogova@uniba.sk
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK Novomeského 7, Martin, 036 01 www.jfmed.uniba.sk/kniznica
Mgr. Ivana Švrková, riaditeľka knižnice 043 / 26 33 505 ivana.svrkova@uniba.sk
Jana Mazáková, spracovateľka EPC 043 / 26 33 506 jana.mazakova@uniba.sk
Marta Michalcová, spracovateľka EPC 043 / 26 33 508 marta.michalcova@uniba.sk
Akademická knižnica Lekárskej fakulty UK Odborárske nám. 14, Bratislava, 813 72 www.fmed.uniba.sk/kniznica
PhDr. Miriam Pekníková, PhD., riaditeľka knižnice 02 / 90 119 433 miriam.peknikova@fmed.uniba.sk
Janka Riegerová, spracovateľka EPC 02 / 90 119 443 jana.riegerova@fmed.uniba.sk
Ing. Michaela Šotníková, spracovateľka EPC 02 / 90 119 694 michaela.sotnikova@fmed.uniba.sk
Ing. Margita Mozoľová, spracovateľka EPC 02 / 90 119 694 margita.mozolova@fmed.uniba.sk
Veronika Juráčková, spracovateľka EPC 02 / 90 119 439 veronika.jurackova@fmed.uniba.sk
Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK Šoltésovej 4, Bratislava, 811 08 www.fedu.uniba.sk/kniznica
RNDr. Ľubica Vidličková, riaditeľka knižnice 02 / 90 159 314 lubica.vidlickova@fedu.uniba.sk
Mgr. Katarína Janečková, spracovateľka EPC 02 / 90 159 310 katarina.janeckova@fedu.uniba.sk
Ing. Iveta Brestovanská, spracovateľka EPC 02 / 90 159 403

brestovanska@fedu.uniba.sk

Mgr. Veronika Leviczká, spracovateľka EPC 02 / 90 159 313 veronika.leviczka@fedu.uniba.sk
Knižnica Právnickej fakulty UK Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1, 810 00 www.flaw.uniba.sk/kniznica
Mgr. Veronika Ťažká, riaditeľka knižnice 02 / 90 122 027 veronika.tazka@flaw.uniba.sk
Mgr. Veronika Ťažká, spracovateľka EPC 02 / 90 122 027 veronika.tazka@flaw.uniba.sk
Katarína Rausová, spracovateľka EPC 02 / 90 129 463 katarina.rausova@flaw.uniba.sk
Blanka Boriová, spracovateľka EPC 02 / 90 129 035 blanka.boriova@flaw.uniba.sk
Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava 4, 842 15 fns.uniba.sk/kniznica
Mgr. Ingrida Švecová, vedúca knižnice 02 / 90 142 094 ingrida.svecova@uniba.sk
Elena Butková, spracovateľka EPC 02 / 90 142 068 elena.butkova@uniba.sk
Eliška Matejíková, spracovateľka EPC 02 / 90 142 171 eliska.matejikova@uniba.sk
Ing. Mária Andočová, spraovateľka EPC 02 / 90 142 094 maria.andocova@uniba.sk
Timotea Popeláková, spracovateľka EPC 02 / 90 142 123 timotea.popelakova@uniba.sk
Fakultná knižnica Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Kapitulská 15, Bratislava, 814 58 www.frcth.uniba.sk/kniznica
Mgr. Lujza Rochová, riaditeľka knižnice 02 / 32 777 119 rochova1@.uniba.sk
Mgr. Lujza Rochová, spracovateľka EPC 02 / 32 777 119 rochova1@.uniba.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Jana Ilavská, PhD. 02 / 90 109 437 jana.ilavska@uniba.sk
Zodpovedné osoby za EUCA Kontaktné údaje E-mail
Bc. Katarína Szöllösová, garantka EUCA 02 / 90 109 937 katarina.szollosova@uniba.sk