Správny zápis údajov o diele

28/02/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vás upozornili na správny zápis údajov do polí Údaje o diele. Do týchto polí sa zapisujú údaje o diele, t. j. o časti/častiach dokumentu, ktoré sú označené buď číselným, alebo textovým údajom, niekedy ich kombináciou, a teda poradovým číslom a názvom dielu. Do týchto polí sa nezapisujú údaje ako ročníky zborníkov (tie sa zapisujú do poľa Ročník na karte Vydavateľské údaje), či poradové čísla jednotlivých kapitol (nezapisujú sa vôbec). Naopak, jednotlivé diely sa nepíšu do názvových polí. Konkrétne príklady sú uvedené v manuáloch pre jednotlivé formuláre dostupných na www.crepc.sk/manualy. V prípade opakujúcich sa konferenčných zborníkov typu SGEM, TTP a pod. sa treba riadiť pri evidencii a zápise do polí Údaje o diele manuálmi dostupnými na www.crepc.sk/odporucania.

V prípade otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.