Aktualizácia manuálu Článok


Archives


18/06/2018

Dovoľujeme si Vás informovať, že bol aktualizovaný Manuál Článok dostupný na Portáli CREPČ/CREUČ v častiach Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2018 a CREPČ 2 - školenia, pokyny, dokumentácia.

Nové časti týkajúce sa overovania záznamov v externých databázach Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus sú v manuáli zvýraznené žltou farbou.