Zápis ročníka a čísla časopisu


Archives


26/10/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vás upozornili na správny zápis ročníka a čísla pri evidencii článkov v časopisoch.

Pri vytváraní čísiel časopisu je dôležité správne rozlišovanie označenia ročníkov a čísiel.

Volume sa niekedy používa na označenie ročníka a niekedy na označenie zväzku. O označenie ročníka ide vtedy, ak sú v jednom roku vydania maximálne dva ročníky alebo je okrem ročníka (Vol.) uvedené aj číslo (no.). V takom prípade sa do poľa Ročník zapisuje hodnota Volume a do poľa Číslo sa zapisuje hodnota number.

V prípade, že v jednom roku vydania vyšli viac ako dve čísla označené len Volume, táto hodnota sa zapíše do poľa Číslo, do poľa Ročník sa nezapíše žiadna hodnota.

Ak časopis uvádza ročník aj číslo, treba do záznamu zapísať oba údaje, nie iba jeden z nich.

Pre online časopisy, ktoré uverejňujú svoje články priebežne, sa do poľa Číslo - číslo v arabskom tvare zapisuje dátum zverejnenia v tvare RRMMDD, ako slovné vyjadrenie čísla sa zapíše dátum uvedený priamo v článku.

Preprinty (first online, early access) nie sú predmetom evidencie.

Uvedené usmernenie je potrebné dodržiavať aj pri evidencii ohlasov.


V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.