Výzva na zahlásenie kontaktnej osoby


Archives


14/10/2014

Prosíme VŠ, aby ste elektronicky do 20.10.2014 na e-mailovú adresu marta.duskova@cvtisr.sk nahlásili poverenú osobu pre oblasť zosúlaďovania záznamov medzi vysokými školami tak, ako bolo dohodnuté na seminári AK 30.9.2014. Ide o osobu za Vašu VŠ (spracovateľ alebo garant EPC), ktorá bude komunikovať s ostatnými vysokými školami v prípade nezrovnalostí v záznamoch. Poverené osoby budú zverejnené v adresári prispievateľov na portáli CREPČ. Akademické knižnice VŠ tak budú vedieť, na koho sa majú v sporných prípadoch obrátiť.