Správna evidencia inštitúcií


Archives


08/04/2021

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme vás upozornili na správnu evidenciu inštitúcií.

Entity inštitúcií slovenských vysokých škôl a ich častí spravujú len spracovatelia týchto vysokých škôl. Spracovatelia z iných vysokých škôl nemajú povolené zakladať, editovať alebo mazať entity inštitúcií iných slovenských vysokých škôl. Ak chýba entita inštitúcie inej vysokej školy, napr. univerzitné vydavateľstvo alebo katedra, je potrebné kontaktovať spracovateľov z tejto vysokej školy a požiadať ich o založenie entity.

Entity inštitúcií vydavateľstiev zo zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie, spravuje CVTI SR. Nie je povolené vytvárať nové entity inštitúcií pre vydavateľstvá z tohto zoznamu. Napr. niektoré publikácie vydané vydavateľstvom Springer majú ako vydavateľa uvedený Springer Wien, Springer Cham a pod. V takýchto prípadoch je však potrebné použiť entitnú formu vydavateľstva Springer (ID 50430), bez dodatku o mieste vydania.

 

V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.