Slovenská zdravotnícka univerzita

Organizácia Kontaktné údaje Web
Univerzitná knižnica Limbova 12, Bratislava, 833 03 www.szu.sk/kniznica
Zodpovedné osoby za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Miroslava Grožajová, riaditeľka knižnice 02 / 59 370 674 miroslava.grozajova@szu.sk
Ing. Alexandra Labudová, spracovateľka EPC 02 / 59 370 677 alexandra.labudova@szu.sk
Mgr. Klára Ožvátová, garantka EPC 02 / 59 370 676 klara.ozvatova@szu.sk
Kontaktná osoba VŠ za EPC Kontaktné údaje E-mail
Mgr. Miroslava Grožajová, riaditeľka knižnice 02 / 59 370 674 miroslava.grozajova@szu.sk