Pozvánka na Celoslovenský seminár CREUČ – vykazovacie obdobie 2013, 21.11.2013

24/10/2013

CVTI SR, Odbor pre hodnotenie vedy - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti Vás pozývajú na Celoslovenský seminár CREUČ – vykazovacie obdobie 2013, ktorý sa uskutoční dňa 21. 11. 2013 od 10.00 do 15.00 hod. v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava v konferenčnej miestnosti 235, 2. posch.Seminár je špeciálne určený pre vysoké školy, ktoré vykazujú umelecké aktivity v Centrálnom registri umeleckej činnosti. Pozývame pracovníkov akademických knižníc zodpovedných za evidenciu umeleckých aktivít, garantov študijných odborov v podskupine „umenie“ a pracovníkov koordinujúcich umelecké aktivity na vysokých školách v SR. Účasť na seminári je bezplatná, nutná je registrácia najneskôr do 15. 11. 2013 prostredníctvom online formulára. Z priestorových dôvodov je účasť obmedzená na 100 účastníkov