Nový postup pre návrhy na zaradenie do zoznamov renomovanosti

06/10/2015

Návrhy na zaradenie do zoznamov renomovanosti

 

Upozorňujeme na nový postup pri zápise nových navrhovaných renomovaných inštitúcií a podujatí.

Skôr než spracovateľ EUCA zaeviduje inštitúciu alebo podujatie, ktoré sa viaže k evidovanému výstupu, je potrebné porovnať ho s aktuálne platným zoznamom renomovanosti  CREUČ – inštitúcie a zoznamom renomovanosti CREUČ – podujatia (ktoré sa nachádzajú na http://cms.crepc.sk/ - ponuka Pokyny CREUČ alebo priamo v záhlaví evidenčného formuláru). Polia evidenčného formuláru „Vyhľadať podujatie“ a „Vyhľadať inštitúciu“ umožňujú zistiť, či sa už daná inštitúcia alebo podujatie nachádza v zozname všetkých evidovaných inštitúcií a podujatí. Pokiaľ spracovateľ EUCA chce zaevidovať do databázy novú inštitúciu alebo podujatie a súčasne ju navrhuje na zaradenie do zoznamu renomovanosti, vyplní príslušnú tabuľku (vo forme zdieľaného dokumentu): Návrhy podujatí/inštitúcií na renomovanosť (návrhy možno zadávať len po prihlásení sa  do systému). Pri zadávaní návrhov je potrebné spolupracovať s autorom aj odborným garantom danej VŠ, ktorí posúdia splnenie aspoň troch zo štyroch odporúčaných kritérií renomovanosti. Spracovatelia EUCA po odobrení odborným garantom zapíšu každý návrh do samostatného riadka tabuľky, neprepisujú návrhy zadané iným subjektom, v prípade potreby zapíšu vlastnú poznámku k už zapísanému návrhu do stĺpca: „Poznámka školy“ aj s jasným označením, kto zapísal komentár k pôvodnému návrhu inej školy.

 

Viac informácií k problematike renomovanosti podujatí a inštitúcií na:

http://cms.crepc.sk/pokyny-creu%C4%8D-2015.aspx