Metodika evidencie umeleckej činnosti 2021

20/04/2021

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení metodiky evidencie umeleckej činnosti a zoznamov renomovanosti – pre vykazovacie obdobie 2021 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2021.
Pri úpravách metodických pokynov sa prihliadalo na súčasnú prax evidencie a hodnotenia výstupov umeleckej činnosti. Všetky zásadné pripomienky boli zapracované. V prípade potreby budú metodické pokyny aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.