Metodické pokyny 2017 pre vykazovacie obdobie 2017

13/04/2017

V súvislosti s plánovaným sprístupnením evidencie umeleckých výstupov do CREUČ pre rok vykazovania 2017 CVTI SR informuje o zverejnení aktualizovaných  materiálov Metodických pokynov, ktoré budú platné pre rok 2017.

V časti POKYNY CREUČ nájdete Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2017, ktoré tvoria dokumenty:
- Manuál pre evidovanie v CREUČ – návod pre spracovateľov EUCA s aktualizáciami najmä v častiach:

1.  Centrálny register evidencie umeleckej činnosti a nastavenie vykazovacieho obdobia 2017
3.  Evidencia záznamov, formálna, obsahová kontrola a schvaľovací proces na úrovni VŠ
5.  Štruktúra elektronického formuláru pre zápis výstupu umeleckej činnosti v CREUČ
5.2 Autorské údaje
5.4 Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti
9.   Proces overovania výstupov CREUČ a odvolací proces
 

- Pravidlá evidencie v CREUČ – pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti. Pravidlá obsahujú spoločné zásady evidencie a špecifiká vykazovania výstupov pre konkrétny druh umeleckej činnosti. Aktualizácia textu najmä v častiach:

3.   Špecifiká evidencie jednotlivých druhov umeleckej činnosti
      V CREUČ sa neevidujú, po verifikácii výstupov sa z evidencie vyraďujú – spoločné pravidlá
4.   Kategorizácia výstupov umeleckej činnosti – pre každý druh umeleckej činnosti stanovenie závažnosti,
      rozsahu, renomovanosti a teritoriality
5.   Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti – spoločné pravidlá
5.1 Dokumentácia požadovaná pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti


       V prípade zásadných pripomienok konkrétne návrhy do metodických pokynov, zasielajte, prosím, PhDr. Simone Hudecovej na mailovej adrese: creuc@cvtisr.sk do  27. 4.  2017.