Kontrola na duplicitné záznamy a entity


Archives


06/10/2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že v časti Odporúčania pre evidenciu sme zverejnili výsledok kontroly duplicitných záznamov a entít pre vykazovacie obdobie 2019. Tabuľka záznamov pozostáva z dvoch hárkov, prvý hárok obsahuje duplicitné záznamy podľa názvu, druhý hárok obsahuje duplicitné záznamy podľa názvu a súbežného názvu. Druhá tabuľka entít obsahuje tri hárky, pre inštitúcie, podujatia a projekty.

Duplicitné záznamy vznikali hlavne importom z KIS, z externých databáz (CCC, WOS CC a Scopus) a pri importe ohlasov. Pred každým importom je potrebné riadne skontrolovať importované záznamy pomocou vyhľadávania a pomocou automatizovaných kontrol na duplicity. Ďalšie duplicity vznikali v dôsledku chýbajúceho zápisu všetkých identifikátorov, ako sú ISBN alebo DOI alebo nesprávnym zápisom názvových údajov.

V prípade inštitúcií vznikali duplicity najmä importom z KIS alebo z externých databáz. Predísť takýmto duplicitným inštitúciám sa dá riadnym zápisom identifikátorov v samotných entitách prostredníctvom polí Externé identifikátory. Duplicity projektov vznikali najmä nesprávnym zápisom názvových údajov, zámenou hlavného názvu a prekladu názvu alebo zápisom chybného čísla projektu.

Naimportované záznamy v stave uložený je potrebné najmä overiť na ostatné externé databázy, doplniť chýbajúce identifikátory a potvrdiť ich. Tieňové inštitúcie je potrebné deduplikovať s riadnymi inštitúciami založenými v CREPČ 2.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.