Informácie k časovej uzávierke 2021 a novému vykazovaciemu obdobiu


Archives


01/02/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia EPC v systéme CREPČ 2, dovoľujeme si Vás informovať, že vykazovacie obdobie CREPČ 2021 bolo ukončené 31.1.2022 a záznamy boli označené Časovou uzávierkou 2021.

Štatistika a výstupy Časovej uzávierky 2021 sa momentálne generujú, väčšina z nich už je prístupná priamo v prostredí CREPČ 2 prostredníctvom ozubeného kolieska na hlavnej lište a možnosti Výstupy - Výstupy časovej uzávierky. Po úplnom dokončení generovania štatistiky a výstupov časovej uzávierky bude možné podľa Časovej uzávierky 2021 vyhľadávať záznamy a generovať vlastné štatistiky a výstupy. O sprístupnení tejto možnosti Vás budeme čoskoro informovať.

Oprava záznamov označených časovou uzávierkou je naďalej možná, kým záznamy nie sú v stave Verifikovaný. Ak je potrebné záznam vymazať kvôli použitému nesprávnemu formuláru, vzhľadom na zmenu vyhlášku je potrebné kontaktovať prideleného pracovníka OHPČ - CVTI SR a konzultovať s ním ďalší postup.

Pre vytváranie nových záznamov sú naďalej dostupné aj formuláre Kniha a Zborník, a to najmä kvôli možnej potrebe zmeniť typ zdrojového dokumentu (napr. rozpis neznámeho typu) pre záznamy importované z CREPČ 1, ktoré sú predmetom čistenia. V nových záznamoch vytvorených prostredníctvom formulárov Kniha a Zborník nie je možné zvoliť žiadnu kategóriu, pre evidenciu celku vo vykazovacom období CREPČ 2022 sa používa formulár Knižná publikácia.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte zodpovedných pracovníkov OHPČ – CVTI SR.