Importovanie ohlasov z externých databáz


Archives


06/12/2019

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na vysoký počet duplicitných ohlasov naimprotovaných z externých databáz Web of Science Core Collection a Scopus. Pri importe ohlasov z externých databáz je potrebné sa riadiť Metodickými pokynmi CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2019, konkrétne kapitolou 7.12.9 Vytváranie väzieb a ohlasov. Podľa metodických pokynov je potrebné naimportovať ohlasy najskôr z jednej externej databázy, napr. zo Scopus-u, manuálne ich overiť na prítomnosť v ďalších externých databázachpotvrdiť. Až následne je povolené importovať ohlasy z ďalšej externej databázy, napr. z Web of Science Core Collection.

Pri nedodržaní vyššie uvedeného postupu vznikajú importom duplicitné ohlasy najmä v prípadoch, kedy obe externé databázy evidujú rovnakú publikáciu rôznym spôsobom. Ohlasy v uloženom stave navyše nie sú zahrnuté do žiadnych výstupov, nie sú viditeľné pre neprihláseného používateľa a nie sú ani prístupne pre spracovateľov z ostatných vysokých škôl.

Žiadame Vás, aby ste pri importe ohlasov dodržiavali metodické pokyny a aby ste si skontrolovali ohlasy na záznamy, ktoré sú vykazované Vašou vysokou školou. Ohlasy je potrebné overiť na výskyt vo všetkých externých databázach a ohlasy v stave Uložený potvrdiť. Duplicitné ohlasy naimportované z oboch externých databáz je potrebné deduplikovať.

V prípade otázok prosím kontaktujte pracovníkov OHPČ. Ďakujeme Vám za spoluprácu a rešpektovanie spoločných pravidiel evidencie záznamov v databáze CREPČ 2.