Harmonogram kontrol výstupov CREUČ 2015 – predĺženie termínu pre konečnú úpravu zaevidovaných záznamov za rok 2015

15/03/2016

Vzhľadom k technickým problémom súvisiacim s  opätovným sprístupnením databázy pre spracovateľov z akademických knižníc a poverené osoby pre evidenciu umeleckých výstupov bude CREUČ uzatvorený pre všetky úrovne spracovateľov a odborných garantov z vysokých škôl dňa 22.3.2016 o 16:00 hod.

Do tohto termínu je potrebné zrealizovať konečnú úpravu záznamov za rok 2015, zaevidovaných do 31. 1. 2016 do CREUČ, na základe návrhov a konzultácií s odbornými garantmi a autormi výstupov a potvrdiť správnosť zaevidovaných záznamov za vysokú školu (potvrdzuje akademická knižnica, resp. osoba poverená evidenciou záznamov).

Pripomenutie: Autorom predkladaná dokumentácia musí jednoznačne identifikovať konkrétny evidovaný výstup umeleckej činnosti a charakterizovať aj navrhovanú kategorizáciu výstupu (napr.: pri závažných výstupoch nie je akceptovaná neoficiálna textová pozvánka bez označenia organizátora, účastníkov výstupu a pod.) Dokumentácia musí obsahovať názov diela/podujatia, dátum a miesto realizácie ako aj autora vykazovaného diela či výkonu a pri príslušných druhoch umeleckej činnosti aj dokumentáciu diela (napr.: evidencia účasti na výstave, evidencia diela a pod.). Pri predkladaní dokumentácie k výstupom umeleckej činnosti sa AK riadi najmä ustanoveniami §4 ods. 1 písm. e), f), g) a i) Vyhlášky (podrobnejšie: Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2015, časť Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti, str.14).

Pripojená dokumentácia v elektronickej podobe musí byť jasne čitateľná a zrozumiteľná.

Záznamy zaevidované do CREUČ za vykazovacie obdobie 2015, ktoré aj po 22. marci 2016 zostanú bez príslušnej dokumentácie, nebude možné zaradiť do ďalšieho hodnotenia a procesu verifikácie.