Harmonogram kontrol - Prístupové práva

16/02/2017

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v čase od 3.2. – 3.3. 2017 majú spracovatelia z akademických knižníc, poverené osoby, ktoré evidovali umelecké výstupy za jednotlivé školy na základe svojich prístupových práv možnosť realizovať kontroly, opravy, úpravy, vymazanie zaevidovaných záznamov, kontrolovať správnosť priradenej kategórie, prípadne pripájanie chýbajúcej sprievodnej dokumentácie. Funkčnosť prístupov zo strany spracovateľov z akademických knižníc bola potvrdená prevádzkovateľovi CREUČ.

V čase od 3.2. – 3.3. 2017 majú aj odborní garanti za jednotlivé vysoké školy možnosť pridávať návrhy na úpravu a opravu formou komentára, avšak nemajú oprávnenie na opravy a úpravy priamo v zázname.

Pri evidovaných výstupoch je potrebné skontrolovať splnenie podmienky 100% pracovného úväzku zamestnanca VŠ a dennú formu štúdia študentov študijných programov tretieho stupňa štúdia v čase konania výstupu.

Tieto činnosti je potrebné vykonať do 3.3.2017 do 16.00 hod v úzkej súčinnosti spracovateľov a odborných garantov.

Všetky poverené osoby sú povinné otestovať funkčnosť prístupových práv. CVTI SR nezaručuje technické riešenie vzniknutých problémov, pokiaľ nebudú zadané v dostatočnom časovom predstihu. Ak nemáte funkčné prístupové práva, nahláste túto skutočnosť do 21.2.2017 na: creuc@cvtisr.sk

Žiadame o spoluprácu spracovateľov EUCA z akademických knižníc, aby upozornili odborných garantov na svojich VŠ  na uvedené skutočnosti a odskúšanie funkčnosti prístupových práv, ako aj na nevyhnutnosť prihlásiť sa k odberu aktualít na portáli CREUČ:  http://cms.crepc.sk/ .