Evidencia autorských korporácií


Archives


11/08/2020

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie publikačnej činnosti v systéme CREPČ 2, radi by sme Vás upozornili na evidenciu článkov od roku vydania 2019 pre členov autorskej korporácie. Články je možné evidovať, ak je v podkladoch plného textu uvedený názov korporácie medzi vymenovanými autormi a následne je možné v článku overiť mená členov korporácie, tzn. zoznam členov korporácie musí byť súčasťou plného textu. Ak sú členovia korporácie uvedení len v časti Acknowledgement (bez uvedenia názvu korporácie medzi autormi pod názvom) alebo napr. v nejakej prílohe u vydavateľa, tak sa článok nemôže vôbec evidovať. Ak je autor (člen korporácie) uvedený v článku, záznamu je možné uviesť kategóriu ADC/ADD, ADM/ADN, BDM/BDN a pod. len v prípade, ak je článok dohľadateľný v db, CCC, WoSCC, Scopus podľa názvu aj autora. Ak nie je možné záznam dohľadať v uvedených databázach podľa autora, ale len podľa názvu, eviduje sa s kategóriou ADE, ADF, BDE, BDF a pod. Nie je postačujúce, ak sú členovia korporácie zobrazení v online prostredí iba po kliknutí na danú korporáciu, ale v tlačenej verzii sa ich mená nenachádzajú. Ak je uvedenie členov korporácie v oboch verziách odlišné, prihliada sa na tlačenú verziu článku. Ak sú v podkladoch v autorstve uvedení autori článku a za nimi výraz „v mene (korporácie)“ - („on behalf of the (collaboration)“), tak sa členovia korporácie, ktorí nie sú pred týmto výrazom jednotlivo uvedení, neuznávajú ako autori článku.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníkov OHPČ - CVTI SR.