Dôležité upozornenie pre evidenciu v CREUČ 2016

17/10/2016

Pri evidencii výstupov je potrebné skontrolovať:

splnenie  podmienky evidencie výstupov v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 455/2012 Z. z. a vyhlášky č. 456/2012   zamestnancom VŠ so 100% pracovným úväzkom a študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia

- správnosť zvoleného formulára v jednotlivých druhoch umeleckej činnosti týkajúce sa diela, podujatia, autorského výstupu a interpretačného výkonu v zmysle metodických pokynov 2016, Manuál časť 5, str. 4 – 7; (v spornom prípade konzultovať s odb. garantom VŠ)

- pripojenie adekvátnej sprievodnej  dokumentácie a UPCH autora,  Manuál časť 5.4 , str. 8 -12. Na základe skúseností z verifikačného procesu umeleckých výstupov je potrebné doplnenie informácií pre posúdenie evidovaných výstupov. V pokynoch CREUČ pre vykazovacie obdobie 2016 na adrese: http://cms.crepc.sk/pokyny-creu%c4%8d-2016.aspx je k dispozícií na stiahnutie formulár: Umelecko-pedagogická charakteristika autora (UPCH autora), ktorý sa odporúča vyplniť a v PDF formáte pripojiť k autorovi výstupu podľa návodu v Manuáli časť 5.4 , str. 8 – 9.

Pripomíname, že návrhy na zaradenie do zoznamov renomovanosti podujatí a inštitúcií možno zadávať do 31. 1. 2017. Tabuľky: Návrhy podujatí pre renomovanosť a Návrhy inštitúcií pre renomovanosť sa nachádzajú v záhlaví evidenčných formulárov v administrátorskom prostredí.