CREUČ 2020 – pripomenutie evidencie umeleckých výstupov

07/10/2020

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že evidencia umeleckých výstupov v CREUČ prebieha od 12. 6. 2020 do 31. 1. 2021.

Po tomto termíne (31. 1. 2021) už nebude možné evidovať umelecké výstupy za rok vykazovania 2020, taktiež nebude možné zo strany vysokej školy kontrolovať záznamy a pripájať relevantnú dokumentáciu.

Ku dňu 7. 10. 2020 je zaevidovaných  za všetky VŠ zatiaľ 400 výstupov.

Všetky dôležité informácie o termínoch evidencie sú uvedené v metodike pre vykazovacie obdobie 2020.

V časti POKYNY CREUČ 2020 nájdete materiály potrebné k evidencii výstupov umeleckej činnosti:

  • aktuálne právne predpisy (vyhláška o CREPČ a CREUČ, zákony);
  • Metodiku evidencie umeleckej činnosti. Spoločné pravidlá CREUČ 2020
    • návod pre spracovateľov EUCA aj s aktualizáciami ohľadom evidencie záznamov a pripájania požadovanej sprievodnej dokumentácie k výstupu umeleckej činnosti autora; pravidlá obsahujú spoločné zásady evidencie pre všetky druhy umeleckej činnosti;
  • Metodiku evidencie umeleckej činnosti. Pravidlá evidencie CREUČ 2020 – pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti, pravidlá obsahujú špecifiká vykazovania výstupov pre konkrétny druh umeleckej činnosti;
  • ďalšie materiály (zoznamy renomovanosti, UPCH)

Formuláre na vkladanie nových návrhov do zoznamov renomovanosti – inštitúcií a podujatí sú aktívne od otvorenia evidencie. Nové návrhy na zaradenie do zoznamov renomovanosti sa zadávajú

do 15. 1. 2021 z dôvodu aktualizácie zoznamov renomovanosti pre potreby verifikácie. Po stanovenom termíne (15. 1. 2021) už nie je možné zadávať nové návrhy. Podrobnosti k predkladaniu návrhov do zoznamov renomovanosti pozri v Manuáli pre CREUČ 2020, v časti 4. Zoznamy renomovanosti.

Pozn.: „V roku 2020 sú akceptované pre všetky druhy umeleckej činnosti aj virtuálne umelecké výstupy realizované na oficiálnych verejnosti prístupných webových stránkach inštitúcií s podmienkou odovzdania dokumentácie so všetkými náležitosťami k výstupu.“ (pozri Metodika evidencie umeleckej činnosti. Spoločné pravidlá CREUČ 2020)

Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie metodiky pri evidencii umeleckých výstupov a kompletnosť pripojenej dokumentácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk