CREUČ 2020 – k 31.1.2021 ukončenie evidencie a nevyhnutnosť potvrdenia výstupov (validácia)

13/01/2021

Ukončenie evidencie výstupov 2020 v CREUČ

Centrálny register pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2020 bude uzatvorený 31. 1. 2021 o 24:00 hod., v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a metodiky pre príslušné vykazovacie obdobie, pre spracovateľov z akademických knižníc (adminuni) a tiež pre odborných garantov za VŠ (admingar). Po tomto termíne nebude možné vkladať žiadne záznamy ani zaevidované záznamy prepisovať, kontrolovať a pripájať relevantnú dokumentáciu.

Nevyhnutnosť potvrdenia výstupov (validácia)

V zmysle metodiky pre CREUČ 2020 (Spoločné pravidlá, bod 8. Proces kontroly záznamov na úrovni VŠ a návrhy na úpravu záznamov) je potvrdenie správnosti zaevidovaného výstupu a pripojenej dokumentácie nevyhnutné zo strany VŠ. V zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ (§108b, ods.4) vysoká škola zodpovedá za zaznamenávanie údajov do CREUČ, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť. Výstupy, ktoré nebudú potvrdené vysokou školou zo strany univerzitného administrátora, nebudú zaradené do procesu ďalšej verifikácie OHO.

Všetky záverečné formálne kontroly z pozície spracovateľa EUCA, t. j. editáciu, úpravu, prípadnú opravu nesprávne zvoleného formuláru, kontroly, opravu a vymazávanie záznamov, je potrebné uskutočniť do 31. januára 2021. Návrhy na vymazávanie a opravy záznamov musia spracovatelia EUCA zrealizovať do tohto stanoveného termínu.

Odborným garantom zadané návrhy na úpravu a pripájanie dokumentácie predkladanej autorom v elektronickej podobe je potrebné uskutočniť do 31. januára 2021. Garant ukončenú validáciu (kontrolu správnosti) označí potvrdením záznamu.

Spracovateľ EUCA ako univerzitný administrátor pre EUCA danej VŠ, označením „Potvrdiť“ validuje záznam po ukončení evidenčných a kontrolných procesov na úrovni VŠ, t. j. s konečnou platnosťou potvrdzuje správnosť všetkých zaevidovaných údajov za dané vykazovacie obdobie.

Po validácii záznamu sa zobrazí v informácii: Univerzitný administrátor: potvrdené, Garant administrátor: potvrdené

Záznamy zaevidované do CREUČ - vykazovacie obdobie 2020, ktoré aj po 31. januári 2021 zostanú bez príslušnej dokumentácie, nebude možné zaradiť do ďalšieho hodnotenia a nebudú predmetom verifikácie výstupov umeleckej činnosti vysokých škôl za vykazovacie obdobie 2020, tak  ako uvádzajú - Spoločné pravidlá CREUČ. Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2020, časť 3.1 Nastavenie vykazovacieho obdobia 2020.

Vkladanie nových návrhov do zoznamov renomovanosti

Formuláre na vkladanie nových návrhov do zoznamov renomovanosti sú aktívne od otvorenia evidencie do 15. 1. 2021. Následne sú predmetom posúdenia OHO prevádzkovateľa registra, po stanovenom termíne už nie je možné zadávať nové návrhy.

Návrhy podujatí a inštitúcií na zaradenie do zoznamu renomovanosti zadané do 15. 1. 2021 budú posúdené OHO prevádzkovateľa registra pre CREUČ. V opodstatnenom prípade budú zaradené do ročnej aktualizácie zoznamov renomovanosti pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti VŠ. Aktualizovaný zoznam renomovaných podujatí a inštitúcií, ako aj tabuľka vyhodnotenia nových návrhov do zoznamov posúdených OHO, budú zverejnené na portáli CREPČ/CREUČ na adrese: http://crepc.sk/ v ponuke Pokyny CREUČ.

Po 31. 1. 2021 budú vygenerované predbežné štatistické výstupy za rok 2020. Následne bude prebiehať formálna kontrola zaevidovaných umeleckých výstupov prevádzkovateľom CREUČ a obsahová verifikácia výstupov OHO prevádzkovateľa registra pre CREUČ.

V prípade nejasností nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk