CREUČ 2019 – pripomenutie evidencie umeleckých výstupov

20/09/2019

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že evidencia umeleckých výstupov v CREUČ prebieha od 24. 5. 2019 do 31. 1. 2020.

Po tomto termíne už nebude možné evidovať umelecké výstupy za rok vykazovania 2019, taktiež nebude možné zo strany vysokej školy kontrolovať záznamy a pripájať relevantnú dokumentáciu. Ku dňu 20. 9. 2019 je zaevidovaných len 438 výstupov.

Všetky dôležité informácie o termínoch evidencie sú uvedené v metodike pre vykazovacie obdobie 2019.

V časti POKYNY CREUČ 2019 nájdete Metodiku evidencie umeleckej činnosti pre vykazovacie obdobie 2019, ktoré tvoria dokumenty:

  • Spoločné pravidlá CREUČ 2019

      - návod pre spracovateľov EUCA aj s aktualizáciami ohľadom evidencie záznamov a pripájania požadovanej sprievodnej dokumentácie k výstupu umeleckej činnosti autora; pravidlá obsahujú spoločné zásady evidencie pre všetky druhy umeleckej činnosti.

Do pozornosti dávame časť 8. Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti.

  • Pravidlá evidencie výstupov v CREUČ – pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti.

       - pravidlá obsahujú špecifiká vykazovania výstupov pre konkrétny druh umeleckej činnosti.

  • Ďalšie materiály potrebné k evidencii výstupov umeleckej činnosti (zoznamy renomovanosti, UPCH,)

Formuláre na vkladanie nových návrhov do zoznamov renomovanosti – inštitúcií a podujatí sú aktívne od otvorenia evidencie. Po uzatvorení evidenčného obdobia 2019 už nie je možné zadávať nové návrhy.

Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie metodiky pri evidencii umeleckých výstupov a kompletnosť pripojenej dokumentácie.

V prípade otázok nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk