CREUČ 2021 – k 31.1.2022 ukončenie evidencie a nevyhnutnosť potvrdenia výstupov (validácia)

13/01/2022

Ukončenie evidencie výstupov umeleckej činnosti v CREUČ - vykazovacie obdobie 2021

Centrálny register pre evidenciu výstupov umeleckej činnosti vykazovacieho obdobia 2021 bude uzatvorený 31. januára 2022 o 24:00 hod, v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ a metodiky pre príslušné vykazovacie obdobie, pre spracovateľov z akademických knižníc (adminuni) a tiež pre odborných garantov za VŠ (admingar). Po tomto termíne nebude možné vkladať žiadne záznamy ani zaevidované záznamy prepisovať, kontrolovať a pripájať relevantnú dokumentáciu.

Nevyhnutnosť potvrdenia výstupov (validácia)

V zmysle metodiky pre CREUČ 2021 (Spoločné pravidlá, bod 8. Proces kontroly záznamov na úrovni VŠ a návrhy na úpravu záznamov) je potvrdenie správnosti zaevidovaného výstupu a pripojenej dokumentácie nevyhnutné zo strany VŠ. V zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ (§108b, ods.4) vysoká škola zodpovedá za zaznamenávanie údajov do CREUČ, za ich ročnú aktualizáciu a správnosť. Výstupy, ktoré nebudú potvrdené vysokou školou zo strany univerzitného administrátora, nebudú zaradené do procesu ďalšej verifikácie OHO.

V termíne do 31. januára 2022 je potrebné:

  • uskutočniť všetky záverečné formálne kontroly z pozície spracovateľa EUCA, t. j. editáciu, úpravu, prípadnú opravu nesprávne zvoleného formuláru, kontroly, opravu a vymazávanie záznamov. Návrhy na vymazávanie a opravy záznamov musia spracovatelia EUCA zrealizovať do tohto stanoveného termínu.

  • uskutočniť odborným garantom zadané návrhy na úpravu a pripájanie dokumentácie predkladanej autorom v elektronickej podobe. Garant ukončenú validáciu (kontrolu správnosti) označí potvrdením záznamu.

Spracovateľ EUCA ako univerzitný administrátor pre EUCA danej VŠ, označením „Potvrdiť“ validuje záznam po ukončení evidenčných a kontrolných procesov na úrovni VŠ, t. j. s konečnou platnosťou potvrdzuje správnosť všetkých zaevidovaných údajov za dané vykazovacie obdobie. Po validácii záznamu sa zobrazí v informácii: Univerzitný administrátor: potvrdené, Garant administrátor: potvrdené

Záznamy zaevidované do CREUČ 2021, ktoré aj po 31. januári 2022 zostanú bez príslušnej dokumentácie, nebude možné zaradiť do ďalšieho hodnotenia a nebudú predmetom verifikácie výstupov umeleckej činnosti vysokých škôl za vykazovacie obdobie 2021, tak  ako uvádzajú - Spoločné pravidlá CREUČ. Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2021, časť 3.1 Nastavenie vykazovacieho obdobia 2021.

Po 31. 1. 2022 budú vygenerované predbežné štatistické výstupy za rok 2021. Následne bude prebiehať formálna kontrola zaevidovaných umeleckých výstupov prevádzkovateľom CREUČ a obsahová verifikácia výstupov OHO prevádzkovateľa registra pre CREUČ.

V prípade nejasností nás kontaktujte na adrese: creuc@cvtisr.sk