CREUČ – dodatočná evidencia záznamov za vykazovacie obdobie 2013

07/04/2015

Vo vykazovacom období 2013 v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 pôsobnosti vysokej školy pre evidenciu v CREUČ vykonávala akademická knižnica príslušnej VŠ.

V snahe vytvoriť pre spracovateľov EUCA z AK príslušných VŠ optimálne podmienky, bol akceptovaný kompromis: evidenciu výstupov umeleckej činnosti tak uskutočňovali súbežne autori výstupov aj poverení spracovatelia EUCA podľa individuálnych rozhodnutí VŠ. Toto kompromisné riešenie mohlo viesť k chybám v kompetenciách za evidovanie záznamov.

Z tohto dôvodu výnimočne poskytujeme možnosť dodatočnej evidencie výstupov za vykazovacie obdobie 2013 v čase od 8.4. 2015 od 13:00 hod. do 15. 4. 2015 do 16:00 hod. Spracovatelia, ktorí evidovali umelecké výstupy za vykazovacie obdobie 2014, budú mať možnosť na základe svojich prístupových údajov dodatočne zaevidovať zistené chýbajúce záznamy, ktoré zo závažných dôvodov nemohli zaevidovať v stanovenom termíne do 31.1.2014. Pri evidencii je potrebné dodržiavať metodické pokyny pre CREUČ 2013.

V stanovenom čase bude možné evidovať len chýbajúce záznamy, vrátane pripojenia príloh priamo do poľa evidenčného formuláru, pričom je potrebné evidovať záznamy už v ich konečnej podobe, t.j. po konzultácii s autorom výstupu aj odborným garantom so všetkými potrebnými úpravami a konečným potvrdením zo strany VŠ. Takto zaevidované záznamy budú dočasne pracovne označené rokom 3013. Upravovať a mazať bude možné len záznamy s týmto označením. Prevádzkovateľ registra po kontrole dátumu zverejnenia dodatočne zaevidovaných výstupov zabezpečí ich začlenenie do roku vykazovania 2013. Po uzatvorení prístupu pre dodatočnú evidenciu výstupov už žiadne ďalšie úpravy záznamov ani pripojenie príloh nebude možné. Pri doevidovaní chýbajúcich výstupov je potrebné dbať na to, aby neboli vytvorené duplicitné záznamy už dovtedy zaevidovaných výstupov.

Akákoľvek manipulácia so záznamami zaevidovanými do 31.1.2014 nebude možná. 

Dňa 15.4.2015 o 16:00 hod. bude register pre dodatočnú evidenciu výstupov za vykazovacie obdobie 2013 uzatvorený.

V prípade otázok nás kontaktujte na: creuc@cvtisr.sk.