Aktualizácia metodiky evidencie umeleckej činnosti a manuál Základné časti CREUČ

08/07/2022

Vážené spracovateľky a spracovatelia evidencie umeleckej činnosti v systéme CREUČ 2, dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Metodiky evidencie umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie CREUČ 2022 na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2022.

Aktualizované časti sú zvýraznené žltou farbou, konkrétne v kapitole 5.4.4 Okruhy zodpovednosti a roly na strane 54. Aktualizácia sa týka zápisu zodpovednosti pre autorské kolektívy, pre ktoré nie je možné menovite určiť členov alebo ich počet.

Zároveň bol na portáli CREPČ/CREUČ v časti CREUČ 2 - manuály, dokumentácia, školenia zverejnený manuál Základné časti CREUČ 2.

V prípade potreby budú metodické pokyny a manuály aktualizované, o čom budeme informovať všetky vysoké školy prostredníctvom aktualít na portáli CREPČ/CREUČ.